Απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου ΗΠΑ (πράσινη κάρτα)

Ένα από τα ζητήματα που συχνά τίθεται σε συζήτηση είναι το για πόσο διάστημα μπορεί κάποιος που έχει πράσινη κάρτα ΗΠΑ να μείνει εκτός ΗΠΑ χωρίς να απολέσει την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου ΗΠΑ. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα γενικά εξαρτάται από τις συγκεκριμένες περιστάσεις και το λόγο για τον οποίο ο μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ μένει για μεγάλο διάστημα εκτός ΗΠΑ. Έτσι, μια συζήτηση με ένα μεταναστευτικό δικηγόρο είναι συχνά αναγκαία σε περιπτώσεις ατόμων με πράσινη κάρτα που έχουν μείνει εκτός ΗΠΑ για μεγάλα διαστήματα. Σε γενικές γραμμές ισχύουν τα εξής:
Ένας μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ (αλλοδαπός με πράσινη κάρτα ΗΠΑ) οφείλει να διαμένει μόνιμα στις ΗΠΑ για να μην απολέσει την ιδιότητα του (πράσινη κάρτα). Ταξίδια προσωρινού χαρακτήρα εκτός ΗΠΑ επιτρέπονται, αλλά αυτά τα ταξίδια θα πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό με συγκεκριμένη και περιορισμένη χρονική διάρκεια. Καλό είναι σε κάθε περίπτωση όποιος έχει πράσινη κάρτα να μην μένει εκτός ΗΠΑ για διαστήματα μεγαλύτερα των έξι μηνών.
Υπάρχει μια διαδεδομένη αντίληψη ότι αρκεί ένα σύντομο ταξίδι στις ΗΠΑ κάθε χρόνο ή κάθε έξι μήνες για να διατηρήσει κάποιος την πράσινη κάρτα. Αυτή η αντίληψη είναι τελείως εσφαλμένη και επικίνδυνη – η πράσινη κάρτα δεν είναι τουριστική βίζα.
Ταξίδια εκτός ΗΠΑ με μεγάλη διάρκεια δεν οδηγούν σε απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου ΗΠΑ (πράσινη κάρτα), όταν η επιστροφή στις ΗΠΑ είναι δύσκολη ή αδύνατη για λόγους ανωτέρας βίας.
Απουσία από τις ΗΠΑ για διάστημα ετών γενικά συνεπάγεται απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου ΗΠΑ, εφόσον δεν υπάρχει επαρκής δικαιολογία για την απουσία.
Διάφοροι παράγοντες όπως το αν ο κάτοχος της πράσινης κάρτας κάνει κάθε χρόνο φορολογική δήλωση στις ΗΠΑ, αν διατηρεί σπίτι ή συγγενείς πρώτου βαθμού στις ΗΠΑ, αν διατηρεί δίπλωμα οδήγησης στις ΗΠΑ κ.α. συνεκτιμούνται για να εξακριβωθεί αν ο κάτοχος της πράσινης κάρτας διατηρεί την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου ΗΠΑ ή όχι.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να διαβάσετε τις αποφάσεις του Board of Immigration Appeals σχετικά με αυτό το θέμα, συγκεκριμένα το Matter of Kane 15 I&N Dec 258 (1975) και Matter of Huang, 19 I&N Dec. 750 (BIA 1988).

Leave a Reply